Tag

Microcontroller | บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จำกัด

Basic real-time graph communication in C# with microcontroller ภาคต่อ ^^

By | General | 5 Comments

จากคราวที่แล้วเราได้ทำการออกแบบการวาดกราฟที่ได้ค่าจากเซนเซอร์เพื่อมาแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัว มาถึงภาคต่อของตอนนี้ เราำได้ทำตัวอย่างจริงๆ ตามที่ออกแบบไว้ เรามาทบทวนสิ่งที่ออกแบบไว้กัน ซึ่งการทำงานที่ออกแบบไว้มีดัีงนี้ Sensor ส่งค่าไปที่ —-> Microcontroller แล้วแปลงจาก Analog เป็น Digital ผ่านทางขา ADC จากนั้นส่งค่าที่ได้ผ่านขา UART ไปที่ —-> PC วาดกราฟโดยใช้ C#

Read More

Basic real-time graph communication in C# with microcontroller

By | General | 3 Comments

ในการทำงานทางด้าน Embedded System นั้น คงปฎิเสธไม่ได้ว่า่อุปกรณ์ึที่เราสร้างขึ้นมานั้น อุปกรณ์นั้นๆอาจจะต้องไปติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ หรือถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ตามทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นตัวอ่านบาร์โค้ดสินค้าของห้างสรรพสินค้าที่ต่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ในตัวเครื่องอ่านบาร์โ้คดจะำทำหน้าที่ประมวลบาร์โค้ดแล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้จากตัวอย่างที่กล่าวมาการสื่อสารระหว่างแต่ละอุปกรณ์เป็นเรื่องจำเป็น วันนี้เราจึงขอเสนอ “Basic real-time graph communication in C# with microcontroller” เป็นการใช้ภาษา C# ในการแสดงผลในรูปแบบกราฟที่ได้รับข้อมูลจาก Microcontroller ผ่านทาง Serial Communication โดยได้ออกแบบการทำงานคร่าวๆ มาดังนี้ การทำงานมีดังนี้…

Read More