วิธีการติดตั้ง OpenCv บน Window และใช้ร่วมกับ Visual Studio 2010

By May 11, 2012General

How to Install OpenCv on Window with VC Express 2010

ผู้เขียนบทความได้ใช้ Visual Studio Express 2010 บนระบบปฏิบัติการ window 7 แบบ 64 bit วิธีการติดตั้งจึงมีส่วนแตกต่างกับแบบ 32 bit และยุ่งยากกว่าพอสมควร ถ้าท่านใดใช้ระบบปฏิบัติการ 32 bit Express อาจอ้างอิงการติดตั้งในคู่มืออันนี้ไม่ได้แต่อาจจะดัดแปลงได้ตามหลักการ คล้ายๆ กัน

1. อย่างแรกขอสมมติว่าผู้อ่านลง Visual Studio C Express ไว้แล้วน่ะครับโดยปกติ Visual Studio Express จะมีลง 64 bit default มาให้ขอให้ท่าน ดาวโหลดชุด window SDK มาก่อนแล้วทำการติดตั้ง

http://download.microsoft.com/download/F/1/0/F10113F5-B750-4969-A255-274341AC6BCE/GRMSDKX_EN_DVD.iso

2. ดาวโหลดชุดพัฒนา OpenCv จาก

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/2.3/

โดยเลือกไปที่ OpenCV-2.3.0-win-superpack.exe แล้วทำการดาวโหลดน์ลงมา หลังจากนั้นให้ท่าน Extrac file ไว้ที่ไหนก็ได้แต่ ผู้เขียนขอ         แนะนำ C:\OpenCv2.3

3. ทำการกำหนด System PATH ให้ระบบปฏิบัติการ Window

เลือกไปที่ Environment Variables แล้ว Edit ที่ PATH จากนั้นให้ใส่ค่า C:\OpenCV2.2\bin;C:\OpenCV2.3\build\bin\;C:\OpenCV2.3\build\x64\vc10\bin\; หรือเปลี่ยนแปลงตาม OpenCv Library ที่ท่านผู้อ่านได้ทำการ Extract ออกมา

ให้ทำการสร้างโปรเจคของ Visual C  แบบ Win32 Application

 

4. เลือกไปที่ project -> properties ครับ หลังจากนั้นให้กดไปที่ Configuration Manager

online casino’s title=”win2″ src=”https://www.deaware.com/wp-content/uploads/2012/05/win2.png” alt=”” width=”930″ height=”652″ />

5. จากนั้นให้คลิกไปที่ Active Solution Platforms

6.เลือก New จะปรากฏไดอะลอกบอกซ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตั้งชื่อ


ในช่อง Type or select the new platform ให้พิมพ์ลงไปว่า x64 โดยให้สังเกตว่า สัญลักษณ์ Create new project platforms มีการใส่เครื่องหมายถูกไว้

Configuration Properties  C   General

ในใส่ข้อความด้านขวาที่ Additional Include Directories  ให้ใส่ PATH ของ OpenCV ดังนี้

C:\Program Files\OpenCV2.3\build\include;C:\Program Files\OpenCV2.3\build\include\opencv;%(AdditionalIncludeDirectories)

ทำการเลือกที่ Configuration Properties → Linker → Input

ใส่ PATH ของ OpenCv ตามนี้

“C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_core230d.lib”;”C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_highgui230d.lib”;”C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_video230d.lib”;”C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_ml230d.lib”;”C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_legacy230d.lib”;”C:\Program Files\OpenCV2.3\build\x64\vc10\lib\opencv_imgproc230d.lib”;%(AdditionalDependencies)

 

ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบในส่วนของ Visual Studio 2010 และ OpenCv

ในส่วนของการพัฒนา Application โดยใช้ Visual C เป็นหลักถ้าผู้อ่านวางแผนที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ บนฝั่ง Window, Visual Studio จาก Microsoft ถือว่ามีความแข็งแกร่งและเหมาะในการพัฒนาที่สุดบนฝั่ง Window

 

Join the discussion One Comment

  • krit subenja says:

    สนใจเรียน Opencv ขอรบกวนแนะนำสถานที่ หรือผู้สอนหน่อยครับ
    ขอบคุณครับ
    กฤษณ์
    0818677124

Leave a Reply

*